22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
L-tipi kalsiyum kanal blokörlerinin, osteoporozun tedavisi ve/veya önlenmesinde kullanımı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07241
Buluş Başlığı L-tipi kalsiyum kanal blokörlerinin, osteoporozun tedavisi ve/veya önlenmesinde kullanımı
Başvuru Sahibi AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ;ZEKAİ HALICI (%50)
Buluş Sahibi ELİF ÇADIRCI;BÜNYAMİN BÖREKÇİ;AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);YÜKSEL ÖZDEMİR;ZEKAİ HALICI (%50);MEHMET KARACA;YAKUP KUMTEPE;HALİS SÜLEYMAN;YÜKSEL ÖZDEMİR;YAKUP KUMTEPE;MEHMET KARACA;ZEKAİ HALICI (%50);BÜNYAMİN BÖREKÇİ;HALİS SÜLEYMAN;AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);ELİF ÇADIRCI;AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);HALİS SÜLEYMAN;BÜNYAMİN BÖREKÇİ;ZEKAİ HALICI (%50);YAKUP KUMTEPE;YÜKSEL ÖZDEMİR;ELİF ÇADIRCI;MEHMET KARACA
IPC Sınıfı A61K 31/40;A61K 31/433
Buluş Özeti

Buluş, L-Tipı kalsiyum kanal blokorlerının (kalsiyum antagonıstlerı), özellikle amlodıpinın, hıpoostrojenizm, ınflamasyon, hipertansiyon ve kortıkosteroıdlerden kaynaklanan osteoporozun tedavisi ve/veya önlenmesinde kullanımı ile ilgilidir.