22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
BİR SIVA TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07430
Buluş Başlığı BİR SIVA
Başvuru Sahibi ÖZNERTAŞ İNŞAAT MEKANİK TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN OĞUZ ÇALTULUOĞLU
IPC Sınıfı B32B 13/00
Buluş Özeti

Bu buluş içerisinde yer alan kimyasal karışımlar vasıtasıyla daha verimli bir biçimde yangına ve suya karşı dayanıklılık getiren ve daha verimli bir biçimde ısı ile ses yalıtımını sağlamasıyla birlikte bakteri oluşumunu engelleyerek sağlıklı bir kullanım sağlayan maliyeti düşük bir sıva ile ilgilidir.