22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dalga çarpma bölgesi kaplama sistemlerindeki dış ceketin kavisli kesime sahip imalatı ve montajı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07435
Buluş Başlığı Dalga çarpma bölgesi kaplama sistemlerindeki dış ceketin kavisli kesime sahip imalatı ve montajı
Başvuru Sahibi SALİH YILDIRIM
Buluş Sahibi SALİH YILDIRIM
IPC Sınıfı E02B 1/00;E02B 5/60
Buluş Özeti

Bu buluş, iskele ayaklarının korozyona karşı korunması amaçlı çelik ve betonarme iskele kazıklarının dalga çarpma bölgesine monte edilen kaplama sistemlerinin kazık açılarına uygun şekilde imalatı ve dış ceket kaplaması montajı yöntemidir.