22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plastik bazlı kompozit balistik zırh malzemesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07492
Buluş Başlığı Plastik bazlı kompozit balistik zırh malzemesi
Başvuru Sahibi ALİ HAKAN GÜVEN
Buluş Sahibi ALİ HAKAN GÜVEN
IPC Sınıfı B29C 70/02;B32B 5/24;F41H 1/02
Buluş Özeti

Buluş "plastik bazlı kompozıt balistik zırh malzemesi" olup, özelliği, toplam karışım miktarının % 20 sınden az veya % 80 nınden çok olmamak üzere birincil veya atık termoplastık olefinler sınıfına dahil olan bir veya birkaç plastik malzeme, toplam karışım miktarının % 20 sınden az veya % 80 nınden çok olmamak üzere, toz şeklindeki bir veya birkaç çeşit karbonat, silikat, sülfat, oksit, borat veya hidroksit mineraller ve bir veya birkaç çeşit elyaf karışımını içermesidir Ateşli veya Ateşsız silahlara karşı belirli performanslarda Koruma sağlayan her şekildeki Koruyucu Plaka üretiminde kullanılması amaçlanmaktadır.