22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Üç boyutlu hava geçirme özelliği olan örme ortopedik kumaş TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07542
Buluş Başlığı Üç boyutlu hava geçirme özelliği olan örme ortopedik kumaş
Başvuru Sahibi MEDOKSA MEDİKAL DOKUMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ABDULKADİR SAVAŞ
IPC Sınıfı D04B 1/00
Buluş Özeti

Buluş üç boyutlu hava geçirme özelliği olan örme kumaş olarak düşünülmüştür. Örümü ve örüm tekniği itibarı ile iplik araları ve birleşim şekli ve ayrıca gözenekleri nedeni ile üç boyutlu hava geçirmesi yani bir anlamda nefes alıp vermesi tasarlanmıştır. Kullanılacak malzeme esnek ve mukavim olması bakımından kumaşta keçeleşme olmayacak, dolayısıyla kalıcı deformasyonlara uğramayacak ve ayrıca kolayca kir tutmayacak olarak düşünülmüştür. Bütün özellikleri nazara alınarak ortopedik ve medikal bir malzeme kumaş olarak itibar edilecektir.