22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir alaşım TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07567
Buluş Başlığı Bir alaşım
Başvuru Sahibi MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ ALİM
IPC Sınıfı H01M 4/14;H01M 4/16
Buluş Özeti

Buluş; kurşun-asit akülerinin pozitif ızgarasını oluşturan bir alaşım ile ilgilidir. Alaşımda kalsiyum, kalay, gümüş ve alüminyum içeriğinden söz edilmektedir. Kalsiyumlu alaşımlarda uygun miktarda alüminyum ile ızgara veya şerit dökümü sırasında, eriyen kurşunun yüzeyi kaplanmakta kalsiyumun okside olarak cürufa geçmesi önlenmektir.