22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İnsan ve hayvan sağlığına hizmet veren tüm sağlık kurumlarının ürettikleri tüm sıvı atıkları çevre yönetmeliklerine uygun hale getirerek yerleşim atık sistemine boşaltan cihaz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07299
Buluş Başlığı İnsan ve hayvan sağlığına hizmet veren tüm sağlık kurumlarının ürettikleri tüm sıvı atıkları çevre yönetmeliklerine uygun hale getirerek yerleşim atık sistemine boşaltan cihaz.
Başvuru Sahibi ATİLLA TINMAZLAR
Buluş Sahibi ATİLLA TINMAZLAR
IPC Sınıfı B09B 3/00
Buluş Özeti

İş bu buluş, insan ve hayvan sağlığına hizmet veren sağlık kurumları tarafından üretilen, parçacık ihtiva eden veya etmeyen sıvı tıbbi atıkları tamamen otomatik olarak sıvı tıbbi atık toplama deposunda (1.B) depolayarak on-line (devamlı ölçüm) metodu kullanıp ph ölçme probu (5.E) ile ölçerek, asidik kimyasal tank (2) ve bazik kimyasal tanklarında (3) asidik veya bazik ortamdan, asidik (2.B) veya bazik (3.B) pompalar ile bir çözelti dozajlayıp ph değerini (9) dengeleyerek (nötr); pompalanmış sıvı tıbbi atığa, klorik kimyasal tankında (4) sodyum hipoklorid içeren bir çözeltiyi pompa (4.B) ile dozajlayıp, devamlı olarak konsantrasyonunu probe (6.E) ile ölçerek ve su kirliliği kontrolü yönetmeliğine (9) uygun hale getirmek için atık hacmine göre dinlendirip; atığı, kimyasal ve enfeksiyon riski olmayan atık haline sokarak; çevreye zarar vermez halde kanalizasyona deşarj pompası (6.B) ile pompalamayı sağlayan, ve bu işlemleri kontrol etmeyi sağlayan kontrol ünitesine sahip (7);sürekli, kesintisiz ve kullanıcı müdahalesiz yapılmasını sağlayan, işlemden geçirilmiş sıvı tıbbi atığın kanalizasyona atılış anındaki gün, ay, yıl, saat, ph ve redoks bilgilerini içeren verileri bilgisayara anlık aktarabilen ve bir yıllık veriyi depolayabilen programlanabilir pic (entegre) kontrollü bir elektronik kart (11, 12) içeren paslanmaz malzemeden imal bir kabin (8) ile kapalı hale getirilmiş cihaza ilişkindir.