22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki fırınlı epoksi kurutma hattı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07301
Buluş Başlığı İki fırınlı epoksi kurutma hattı.
Başvuru Sahibi AYTAŞ AKIN MERMER SANAYİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERCAN AKIN
IPC Sınıfı E01C 11/00
Buluş Özeti

Bu buluş, strip mermerlerin sahip olduğu çatlak ve kırıkların üzerine sürülen epoksi kimyasallara kurutma sıcaklığı sağlayarak, işlem yapılmasına imkan tanıyan iki fırınlı epoksi kurutma hattı ile ilgili olup, özelliği; uygun ölçülere getirilen mermerin nemini alan kurutma fırını (1. fırın) (1), kurutma fırınından (1. fırın) (1) çıkan mermerin bir yüzeyine işlem yapıldığı uygulama konveyörü (2), uygulama konveyöründe (2) işlem gören mermere hava üfleyen perdeleme ünitesi (7) ve uygulama konveyöründen (2) çıkan mermeri kurutan kürleştirme fırınından (2. fırın) (3) meydana gelmesidir.