22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki kademeli emniyet mekanizmasına sahip servis regülatörü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2005/03984
Buluş Başlığı İki kademeli emniyet mekanizmasına sahip servis regülatörü.
Başvuru Sahibi KALE KALIP MAKİNA VE KALIP SANAYİ A.Ş
Buluş Sahibi BARIŞ COŞKUN;FERHAT DERELİ
IPC Sınıfı F16K 17/04;G05D 16/06
Buluş Özeti

Regülatörde oluşabilecek bir olumsuzlukta regülatör ikinci kademesi basıncı (3) yükselebilir. Bu durumda tahliye emniyet ventili imalat sırasında ayarlanan basınç değerinde tahliyeye başlar. Tahliye esnasında tahliye emniyet ventili supabı (18) yay kuvvetini aşarak gaz geçişini sağlayacak deliği açmış konumdadır. Şayet basınç artışı tahliyeye rağmen devam ediyorsa yay daha da sıkılır ve tahliye emniyet ventili supabı danada yukarı hareket eder. Ancak sistem gereği bir noktadan sonra tahliye emniyet ventilinde bulunan stoper kademesi (21) yay son noktaya ulaşıp basınç çok yüksek mertebelere ulaşmadan diyafram plakası üzerindeki deliğe oturacak ve daralan delikten çıkmaya çalışan gazın oluşturduğu büyük bir kuvvetle diyaframı ikinci kademe ventilini (22) kapatmaya zorlayacaktır. Bu durumda olumsuzluk nedeniyle ortaya çıkan yüksek basınç kendine karşı kullanılarak geçtiği kesit daraltılmaktadır. Daralan veya tamamen kapanan kesit sayesinde ikinci kademe basıncı daha makul bir derecede sabitlenip gaz tesisatı korunmuş olacaktır.