22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ultrasonografi incelemeleri için basınçlı jel sağlayan prob TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07765
Buluş Başlığı Ultrasonografi incelemeleri için basınçlı jel sağlayan prob
Başvuru Sahibi METİN KAPLAN
Buluş Sahibi METİN KAPLAN
IPC Sınıfı A61B 8/00;F04C 2/08
Buluş Özeti

Bu buluş, ultrasonografik muayenelerde kullanılan transmisyon jelinin 3-8 lt kadar miktarlarının cihaz yakınında depo torbasında (1) bulundurulabilmesini ve gereken miktarlarının muayene bölgesine jel iletim kanülünden (6) basınçla taşınmasını sağlayan bir jel pompasıdır. Probun pompa (4) kısmı; gövdesi içine sıkıca yerleştirilerek birbirine hassas olarak alıştırılarak uydurulmuş, aksi yönlerde dönmekte olan dişli çarkların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistem elektromanyetik motordan (5) çeşitli oranlarda iletilen hareketle çalışmaktadır. Pompa (4) girişindeki vakumun etkisiyle depo torbasından (1) toplama kanülüyle(2) alınan jel; iletim kanülünden (6) basınçla yükselerek, probun ucundaki aplikatöre (7) ulaşır. Aplikatördeki çıkış valfıyla (8) ayarlanan uygun basınç ve miktardaki jel, çıkış kanalından muayene edilecek bölgelere uygulanır.