22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Paralel dental implant yerleştirme aleti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07327
Buluş Başlığı Paralel dental implant yerleştirme aleti.
Başvuru Sahibi İSMAİL ŞENER
Buluş Sahibi İSMAİL ŞENER
IPC Sınıfı A61B 17/58;A61F 2/46
Buluş Özeti

Dişsiz bir çeneye 2 adet dental implant (1) yerleştirme işleminde önemli olan ilk yerleştirilen dental implantların birbirine paralel olmasıdır. Tasarladığım alet ilk yerleştirilen dental implanta (1) ikinci yerleştirilecek dental implantın (1) paralel olmasını sağlamaktadır. İlk implant (1) yerleştirildikten sonra tasarladığım pergel şekilli aletin içi boş birbirine paralel silindir şekilli iki ucu vardır. Bu uçlardan biri ilk yerleştirilen implanta (1) diğer ucu da implant (1) yerleştirmeyi düşündüğümüz yere gelecek şekilde alet açılarak ayarlanır ve alet sabitlenir implant (1) yuvası açmada kullanılan ilk frez (6), aletin silindir şekilli ucundan geçirilerek kemikte istenen uzunlukta yuva açılır, genişletilir ve ikinci implant (1) yerleştirilir.