22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çekyatlarda kullanılan stor çarşaf mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07376
Buluş Başlığı Çekyatlarda kullanılan stor çarşaf mekanizması.
Başvuru Sahibi METİN TAHİRLER
Buluş Sahibi METIN TAHIRLER
IPC Sınıfı A47C 17/00
Buluş Özeti

Bu buluş, oturma pozisyonundaki çekyat, kanepe, oturma grubu gibi koltukların açılması ile beraber otomatik olarak açılan yatağın üzerinin çarşaf ile kaplanmasını sağlayan mekanizma ile ilgilidir. Bu sayede yatak durumuna getirilen koltuğun üzerine ekstra olarak tekrar çarşaf sermek gerekmeyecektir.