22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrik telli çit ipi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07381
Buluş Başlığı Elektrik telli çit ipi.
Başvuru Sahibi ÇELİKKALELİ VETERİNERLİK, HAYVANCILIK, TARIM, TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET ÇELİKKALELİ
IPC Sınıfı A01M 29/24
Buluş Özeti

Bu buluş, et ve süt yetiştiriciliği başta olmak üzere, büyük ve küçükbaş hayvancılığında veya hayvanların tarım alanlarına girerek, zarar vermesini engellemek amacı ile üretilmiş elektrik telli çit ipi ile ilgili olup, özelliği; bükme makinesinin (1) sahip olduğu bölmelere yerleştirilmiş monofilament ip bobinleri (2) ile krom tel bobinlerinden (3) elde edilen ve saç örgüye benzeyecek şekilde birbiri arasından geçirilerek tek kafalı makine (7) üzerinde toplanan monofilament ip (4) ve krom telden (5) meydana gelmesidir.