22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kalıp desen yüzeyinde yenilik TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07403
Buluş Başlığı Kalıp desen yüzeyinde yenilik
Başvuru Sahibi VİBRACOUSTİC CV AİR SPRİNGS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi NECDET DEMİR;MAHMUT ÇİFTÇİ
IPC Sınıfı B29C 59/02;B44C 1/24
Buluş Özeti

Buluş, yüzeyinde (11), zemin yüzeyine (11) nazaran yükselti forma sahip, aralarında boşluk (13) oluşturmak üzere formlandırılan kabartmalar (12) içeren bir kalıp (10) ile ilgilidir.