22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Modüler yapıda zil paneli alt kaide. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07408
Buluş Başlığı Modüler yapıda zil paneli alt kaide.
Başvuru Sahibi AUDİO ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YAKUP YAĞLI
IPC Sınıfı G08B 3/00
Buluş Özeti

Apartman, site, plaza, iş merkezi gibi toplu yapılarda zil panellerinde zil sayısının fazla olması ile birden fazla zil panelinin üzerinde taşıyabilen, birden fazla zil panelinin bir arada tek parça halinde durmasını sağlayan, birden fazla zil panelinin duvara montajını kolaylaştıran modüler yapıda olan zil paneli alt kaide ile ilgili olan bu buluş genel olarak; zil paneli(1), zil panelinin(1) üzerinde durduğu zil paneli alt kaide(2), zil paneli alt kaidelerin(2) birbirine montajlanmasını sağlayan yan montaj bölümünden(3) oluşmaktadır.