22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Paletli oluklu mukavva kutu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07412
Buluş Başlığı Paletli oluklu mukavva kutu.
Başvuru Sahibi ÜRER MUKAVVA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERDİNÇ ÜRER
IPC Sınıfı B32B 29/00
Buluş Özeti

Buluş paletli oluklu mukavva kutu olup, özelliği; triplex oluklu mukavvadan mamul kapakların (1) üzerinde oluşturulan yuvalara takılan lamine edilmiş en az iki adet 14 kat dopel (lamineli ayak) oluklu mukavva ayaklar (2) içermesidir.