22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gazlı yaylar için bir emniyet tertibatı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07829
Buluş Başlığı Gazlı yaylar için bir emniyet tertibatı
Başvuru Sahibi DESTEK OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SÜREYYA YİĞİT;SABAHATTİN ÖZKAN
IPC Sınıfı F16F 9/02
Buluş Özeti

Buluş, basınçlı gazın (21) dolum kıtı (7) vasıtasıyla depolandığı içinde gaz boşluğu (1 1) oluşturulmuş bir taşıyıcı gövde (1), bahsedilen taşıyıcı gövdenin (1) gaz boşluğunda (1 1) yukarı ve aşağıya doğru doğrusal hareket ettirilen bir mil (2), bahsedilen ana gövde (1) ve milin (2) çalışma yüzeyleri (22) arasında konumlandırılmış keçeler (4), tel segman (6) ve boğaz yatağı (3) içeren gazlı yay emniyet tertibatları ile ilgili olup, bahsedilen taşıyıcı gövde (1) iç yüzeyinde (1 2) ve/veya boğaz yatağının (3) dış yüzeyinde (3 1) oluşturulmuş en az bir emniyet kanalı (9), bahsedilen emniyet kanalından (9) basınçlı gazın (21) çıkışını sağlamak ve boğaz yatağının (3) üst yüzeyinden (3 2) etki ederek boğaz yatağının (3) aşağıya doğru hareketini sağlamak üzere oluşturulmuş bir emniyet yüksekliği (8) ile ilgilidir