22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok amaçlı bileşik kalem. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07426
Buluş Başlığı Çok amaçlı bileşik kalem.
Başvuru Sahibi STEP YAZIM GEREÇLERİ VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÜMİT ALTUN
IPC Sınıfı B23K29/00
Buluş Özeti

Buluş, gövde (1), kapak (2), hazne yuvası(3) ve hazne kapağı(4) ihtiva eden bir bileşik kalem olup özelliği kalemin gövde(1) ve kapak (2) bölümü içinde oluşturulan altı kapalı üstü hazne kapağı(4) ile kapatılacak biçimde açık bir hazne yuvası (3) ve tıpa şeklinde hazne kapağı (4) içermesiyle ilgidir.