22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yangın sistemlerinde kullanılan test ve drenaj vanası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07456
Buluş Başlığı Yangın sistemlerinde kullanılan test ve drenaj vanası.
Başvuru Sahibi DUYAR VANA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜ
IPC Sınıfı A62C 13/00
Buluş Özeti

Buluş, bir volan (3), bahsedilen volanın (3) çevrilmesi sonucu konum değiştirerek dram, test ve off pozisyonlarından birine getirilmesini sağlayan klape (5), bahsedilen klapeye (5) volandan (3) alınan hareketi ileten mil (4), en az bir akışkan girişi (11) ve en az bir akışkan çıkışı (12) sahip gövde (1) içeren oturtmalı (glob) tipte bir vana ile ilgilidir. Bu vana, bahsedilen vana mıh (4) üzerinde hareketli olan ve vananın "dram, test ya da off" pozisyonlarından hangisinde olduğunu gösteren en az bir gösterge (2), bahsedilen gövde (1) üzerinde oluşturulan ve gövde (1) içerisindeki sıvı akışının görülebilir olmasını sağlayan en az bir gözetleme camı(13) içermektedir.