22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tam otomatik akordiyon kapı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07469
Buluş Başlığı Tam otomatik akordiyon kapı.
Başvuru Sahibi ELMAK VİNÇ İNŞAAT EMLAK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN VELİ UZUNLU
IPC Sınıfı E05D 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, fabrika, site, spor salonları, havaalanları gibi yaşam alanlarında dış ve iç güvenlik sağlamak amacı ile kullanılan ve otomatik olarak açılıp kapanabilen akordiyon kapı ile ilgili olup, özelliği; birbirine çapraz olarak yerleştirilen ve pimler ile ilişkilendirilen profillerden oluşturulmuş makas (katlama) mekanizması (7), bir ucu düz bir zemine sabitlenen makas (katlama) mekanizması (7) üzerine belirli noktalardan sabitlenmiş ara bariyer (5), üzerine muhtelif sayıda ara bariyer (5) yerleştirilmiş makas (katlama) mekanizmasının (7) diğer ucuna ilişkilendirilen ve bir kablo (6) aracılığı ile şebekeden aldığı elektrikten beslenen elektronik arabadan (1) meydana gelmesidir.