22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tribomanyetik bağlantı sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07532
Buluş Başlığı Tribomanyetik bağlantı sistemi.
Başvuru Sahibi TANSEL BARAN YAŞAR
Buluş Sahibi TANSEL BARAN YAŞAR
IPC Sınıfı E05B 47/00
Buluş Özeti

Tribomanyetik bağlantı sistemi manyetizma ve sürtünmeden faydalanılarak geliştirilen, dayanıklılığı yüksek seviyelere çıkarılmış bir bağlantı sistemidir.Sistem, ferromanyetik levhalar içeren iki benzer parçadan oluşmaktadır. Bu iki parça, levhaları iç içe geçecek şekilde birleştirilip (Şekil 3); sisteme, levha yüzeylerine dik gelecek şekilde bir manyetik alan uygulandığı zaman, parçalarının ayrılabilmesi için büyük kuvvetler gerektiren bir sistem haline gelmektedir. Ayrıca sistemin ayrılmaya karşı dayanıklılığı, farklı etkenlerle kontrollü olarak değiştirilebilmektedir. Söz konusu buluş, her türlü bağlantı ve kilit işleminde; kuvvet ölçüm cihazlarının kalibrasyonunda; çeşitli amaçlarla üzerine kuvvet uygulanan cisim veya cihazları, onlara hasar verebilecek ani kuvvet artışlarından koruyabilecek bir "kuvvet sigortası" olarak kullanılabilir.