22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dikey bariyerli korkuluk sistemleri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07541
Buluş Başlığı Dikey bariyerli korkuluk sistemleri.
Başvuru Sahibi ÖZ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi YUNUS DURMAZ
IPC Sınıfı E04H 17/00
Buluş Özeti

Buluş, yüksek yerlerde, boşluğa bakan yerlerde, özellikle balkon, teras vb. yapılarda güvenlik amaçlı kullanılan dikey bariyerli korkuluk sistemleri ile ilgilidir. Buluş özellikle, zemine (11) konumlandırılan dikme borular (3), dikme borular (3) arasına uyum elemanı (4) sayesinde tutturulan dikey bariyer profilleri (6) ve bu dikey bariyer profillerine (6) konumlandırılan dikey bariyerler (7) sayesinde güvenliği ve mukavemeti arttırılan dikey bariyerli korkuluk sistemleri ile ilgilidir.