22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Işık verimliliği arttırılmış beyaz renk kaplamaya sahip aydınlatma armatür reflektörü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07604
Buluş Başlığı Işık verimliliği arttırılmış beyaz renk kaplamaya sahip aydınlatma armatür reflektörü.
Başvuru Sahibi ZAFER AVŞAR
Buluş Sahibi ZAFER AVŞAR
IPC Sınıfı F21S 8/00
Buluş Özeti

Bu buluş aydınlatma sektöründe kullanılan ışık verimliliği arttırılmış beyaz renk kaplamaya sahip aydınlatma armatür reflektörü ile ilgilidir . Buluş konusu ışık verimliliği arttırılmış beyaz renk kaplamaya sahip aydınlatma armatür reflektörü; tüm floresan ve LED li aydınlatma armatürlerinde çeşitli formlarda üretilerek kullanılabilmekte ve içerdiği beyaz renk kaplama sayesinde yüksek ışık verimliliği ile enerji tasarrufu elde edilmesini sağlamaktadır.