22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fotolüminesant deri materyali ve bunun üretim metodu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/08030
Buluş Başlığı Fotolüminesant deri materyali ve bunun üretim metodu
Başvuru Sahibi EVRİM KADIOĞLU;GÜLFİDAN UZUNLAR
Buluş Sahibi EVRİM KADIOĞLU;EVRİM KADIOĞLU
IPC Sınıfı D06N 3/00
Buluş Özeti

Buluş, fotolümınesant özelliğe sahip deri materyal üretiminde kullanılan fotoluminesant deri boyama kompozisyonu, bu kompozisyonun den materyallere uygulanmasını içeren fotolümınesant den üretim metodu ile ilgilidir.