22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Konstrüksiyon konut. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07615
Buluş Başlığı Konstrüksiyon konut.
Başvuru Sahibi İLHAN TOPRAK
Buluş Sahibi İLHAN TOPRAK
IPC Sınıfı E04B 2/82
Buluş Özeti

Bu buluş, hafif çelik "U" profil konstrüksiyonuna sahip bir konutla ilgili olup, özelliği; "U"profile sahip bir taban rayı (3), bahsedilen taban rayının (3) hasır döşeme (2) üzerine irtibatlanması için ankraj somunlu blon (4), taban rayı (3) içerisine geçen ölçülere sahip dikey pozisyonda kolonlar (5), kolonların (5) taban rayı (3) üzerine irtibatlanabilmesi için matkap uçlu vidalar (6), kolonlar (5) arasında gaz beton (7), en üst yüzeyde kolonların (5) üzerini kapatan üst tavan rayı (12) ve tabandan tavana çapraz olarak uzanan diyogonal saçlardan (13) meydana gelmesidir.