22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çift filtreli ağızlık yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07618
Buluş Başlığı Çift filtreli ağızlık yapılanması.
Başvuru Sahibi VED-REK PLASTİK İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÖKHAN AKAN
IPC Sınıfı A24D 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş, sigara içinde bulunan zararlı maddelerin vücuda alınmasını engellemek için geliştirilmiş çift filtreli ağızlık yapılanması ile ilgili olup, özelliği; üzerinde muhtelif sayıda delik bulunan filtrenin (F) yerleştirildiği gövde (1), silindirik yapıdaki gövdenin (1) üst kısmına sabitlenen 2. filtre kapağı (2) ve kalın bir uç kısmına (4) sahip filtre kapağı (2) ile gövdenin (1) arasına sabitlenen 2. filtreden (6) meydana gelmesidir.