22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Horlamayı önleyen silikon aparat. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07651
Buluş Başlığı Horlamayı önleyen silikon aparat.
Başvuru Sahibi DİNÇER ERİNÇ DERİN
Buluş Sahibi DİNÇER ERİNÇ DERİN
IPC Sınıfı A61F 5/00
Buluş Özeti

Başvuru konusu buluş, horlamayı önleyen silikon aparat ile ilgilidir ve özelliği ; üst ön dişlere sıkıştırılan (geçen ) bölüm (1), alt ön dişlere sıkıştırılan (geçen ) bölüm (2), esnemeyi sağlayan arka yan bağlar (3), esnemeyi sağlayan ön yan bağlardan (4) imal edilmiş olmasıdır.