22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Parazit ve haşere kovucu askılık. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07652
Buluş Başlığı Parazit ve haşere kovucu askılık.
Başvuru Sahibi DİNÇER ERİNÇ DERİN
Buluş Sahibi DİNÇER ERİNÇ DERİN
IPC Sınıfı B65D 81/28
Buluş Özeti

Başvuru konusu buluş parazit ve haşere kovucu askılık ile ilgilidir ve özelliği hazne (1), hazne erkek bölümü (2), hazne dişi bölümü (3), hava giriş deliği (4), koku çıkış delikleri (5), askı (6), asma deliği (7) imal edilmiş olmasıdır.