22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Taşıma aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07657
Buluş Başlığı Taşıma aparatı.
Başvuru Sahibi SÜREYYA ÇETİN
Buluş Sahibi SÜREYYA ÇETİN
IPC Sınıfı B65D 1/22
Buluş Özeti

Bu buluş taşıma aparatı ile ilgilidir. Buluş konusu taşıma aparatı üzerinde taşımayı kolaylaştıran herhangi bir kulp ve benzeri unsur bulunmayan akü, sandık ve benzeri ağır yüklerin taşınmasını kolaylaştıran bir aparat olup, iki parçalı bir yapıdan oluşmaktadır. Benzerlerine oranla daha ergonomik ve dayanıklı bir yapı sergileyen buluş konusu taşıma aparatı, kullanıcının eline ergonomik bir şekilde oturması için kenarları yuvarlatılmış tutamak kısmı ile ağır yüklerin gerilimine dayanıklı olması için özel bir örgü-dokuma tekniği ile birleştirilen çok sayıda misinadan oluşan ve misinaların örgü özelliğinden dolayı ara boşluklardan; esas taşıyıcı uç kısmın plastik enjeksiyonu esnasında tüm misinaların birbirine tutunması sağlanıp yüksek mukavemet oluşturulmuştur.