22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Cumbası ve ahşap motifleri değiştirilebilen kapı kanat yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07699
Buluş Başlığı Cumbası ve ahşap motifleri değiştirilebilen kapı kanat yapılanması.
Başvuru Sahibi ANKARA ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ALİ ATİK
IPC Sınıfı E06B 7/00;E06B 9/00
Buluş Özeti

Buluş, çelik kapıların dış darbelere karşı mukavemetini arttıran, izolasyon sağlayan, montaj kolaylığı sunan, hafif olmasından dolayı kolay nakledilebilen, maliyeti az, kullanımı kolay, işçilik maliyetini düşüren ve üzenndeki cumbalann değiştirilebilir olmasıyla ahşap motiflerle süslenebilen ve estetik görünümü arttıran kapı kanadı yapılanması ile ilgilidir Buluş özellikle, üzerinde dar cumba bant yatağı (6), geniş cumba bant yatağı (7) ve kanat conta yatağı (8) bulunan bir kapı kanat profili (1), bahsedilen geniş cumba bant yatağına (7) ve kanat conta yatağına (8) konumlandınlan dar cumba bandı (3), geniş cumba bandı (4) ve kanat contası (2) sayesinde estetik görünüm ve izolasyon sağlayan kapı kanadı yapılanması ile ilgilidir.