22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pratik alt bağlantı aparatına sahip terzi prova mankeni. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07712
Buluş Başlığı Pratik alt bağlantı aparatına sahip terzi prova mankeni.
Başvuru Sahibi ÖZ YILDIRIM PLASTİK VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖMER FARUK AYGEL
IPC Sınıfı A47F 8/00
Buluş Özeti

Buluş, terzihanelerde dikilen kıyafetlerin prova edilmesini sağlayan prova mankeni olup, altında vidalı bolüme sahip ana gövde, bu vidalı bolüme alttan vidalanarak bağlanan üst bağlantı, bahsedilen üst bağlantıya alttan bağlanan alt bağlantı ve bahsedilen alt bağlantının ortasındaki montaj boşluğuna geçme şekilde bağlanan alt bağlantı çubuğu ile ilgilidir.