22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Maden ocaklarında taban ve tavan sağlamlaştırması için kullanılan çelik sarmalar. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07727
Buluş Başlığı Maden ocaklarında taban ve tavan sağlamlaştırması için kullanılan çelik sarmalar.
Başvuru Sahibi DEMKA DÖVME ÇELİK İMALAT SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HASAN FEHMİ DEMİRCİ
IPC Sınıfı E21D 17/00;E21D 23/00
Buluş Özeti

Buluş konusu çelik sarmalar yeraltı maden ocaklarında, maden yatağında açılan bir kanalın çökmesini önlemek amacıyla tavan ve taban sağlamlaştırmasında sürtünmeli veya hidrolik ayarlı demir direklerle birlikte kullanılmaktadır. Söz konusu çelik sarmalar maden ocaklarına ulaştırılması gereken malzemenin yüklendiği ve çıkışta da madenden çıkarılan ürünlerin yüklendiği vagonların üzerinde ilerlediği rayın sabitlenmesinde de kullanılmaktadır. Söz konusu buluşumuzun çelikten üretilmesi mukavemeti arttırmakta ve maden yataklarındaki çökme risklerini minimuma indirmektedir. Böylelikle maden ocaklarında iş ve işçi güvenliği maksimum seviyede sağlanabilmektedir. Buluşumuz olan çelik sarmalar parçalara ayrılabilir şekilde olduğundan, sökülebilir ve başka madenlerde de defalarca kullanılabilir olması ayrıca ekonomik yönden de bir avantaj sağlamaktadır.