22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çift statorlu rotorlu motor TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/08257
Buluş Başlığı Çift statorlu rotorlu motor
Başvuru Sahibi SAİM ÖNEN
Buluş Sahibi SAİM ÖNEN
IPC Sınıfı F01B 13/00;F01C 1/063;F02B 57/00
Buluş Özeti

Anılan motor; pistonun (3-1) emme ve sıkıştırmada öteleme yapmasını iş ve egzoz sürecinde maksimum sıkışmadaki pozisyonunda sabit kalmasını sağlayan çevresinde eğimleri farklı üç ayrı yüzeyi haiz merkezde bir stator l (l), stator l in (1) ekseni etrafında rRt yarıçapıyla dairesel olarak dönen ve bünyesinde piston yolu (örneğimizde silindir) ve her piston yolu için bir adet piston (3-1) ve ayrıca paleti (3-2) bulunan bir rotor (3), rotorun (3) etrafını çevreleyen, stator l (1) ve rotor (3) ile aynı eksenli stator 2 den (5) müteşekkil bir motordur. Rotor dönerken piston ( 3-1), palet (3-2), segmanlarm da (sg) işlevi ile rotor (3) ve stator 2 (5) arasında emme, sıkıştırma, iş ve egzoz olayları gerçekleşmekte, iş (genişleme) sürecinde gazın paleti ( 3-2) itmesiyle rRt yarı çapındaki rotor, klasik motorda (9) görülen cos alfa x cos beta kadarki moment azalmasına maruz kalmadan Md = Fo x r momenti ile dönmektedir. Burada Fo paleti iten iç kuvvet, r = rRt + BB / 2 , BB ise genleşme halindeki palet yüksekliğidir (6,7,8). az farkla rotor (3) ile aynıdır. Palet (3-3) kullanıldığında stator l (2), palet (3-4) kullanıldığında stator 2 (5) in tavan yüzeyinin devamı veya bu yüzeye paralel dıştan bir yüzey kullanılmakta olup (3-5); bu uygulamalarda palet (3-3 veya 3-4) ile stator 2 (5) tavanı arasında en az bir segman boşluğu (dt) bulunmaktadır (3-3,a; 3-4,a).