22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Termal koter cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07773
Buluş Başlığı Termal koter cihazı.
Başvuru Sahibi SERMET ŞAHİN
Buluş Sahibi SERMET ŞAHİN
IPC Sınıfı A61C 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirerek ucundaki tungsten telin akkor hale gelmesiyle dolgu yapımı esnasında oluşan dişeti kanaması durdurma, dişeti dokularında kanamasız kesim ve gutta-perka kesme işlemlerinde kullanılan bir termal koter cihazı ile ilgilidir. Bu buluşun amacına ulaşmak için gerçekleştirilen termal koter cihazı, silindirik formda bir ana gövde, ana gövdenin bir ucunda bulunan bir termal koter ucu, ana gövdenin diğer ucunda bulunan pil değişim kapağı, gövde içerisinde yer alan iki adet pil ile devreyi tamamlayan bir pirinç plaka, devrenin tamamlanmasını ve koterin çalışmasını sağlayan bir anahtar ve termal koterin uçlarının cihaza takılmasını sağlayan pirinç borular içermektedir.