22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tabancalarda kullanılan "yerine getiren yay"larda yapılan yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07785
Buluş Başlığı Tabancalarda kullanılan "yerine getiren yay"larda yapılan yenilik.
Başvuru Sahibi GİR-SAN MAKİNE VE HAFİF SİLAH SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi VEYSEL CÜRGÜL
IPC Sınıfı F41C 27/00
Buluş Özeti

Buluş, yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda mekanizmayı kuran ve çalıştıran "yerine getiren yay" (1) ile ilgilidir. Buluşumuz olan yay (1) diğer tüm klasik yerine getiren tabanca yaylarından farklı olarak telden imal edilmemiştir. Sac parçadan imal edilmiş sac yaydır (1) ve diğer silahlarda olduğu gibi yerine getiren yay mili (5) ile silah üzerine tahditlenmiştir. Diğer yaylar gibi yay telinden imal edilmediğinden düzgün yüzeysel bir yapıya sahiptir. Klasik yaylarda kurma mesafesi (yerine getirme mesafesi) kısa olan çalışma alanlarında çoğu zaman istenilen kuvvetler elde edilememektedir. Ancak, buluş konusu sac (flat) (1) yay sayesinde çok kısa kurma mesafelerinde bile istenilen kuvvet değerleri tasarımın avantajından dolayı elde edilebilmektedir. Böylece mevcut teknikteki birçok olumsuz durumlar bertaraf edilmiştir.