22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plastik hammaddesinden mamul fes. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07830
Buluş Başlığı Plastik hammaddesinden mamul fes.
Başvuru Sahibi ARMELİT TEKSTİL TUR.ORG.GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi TAHİR BAKAL
IPC Sınıfı A42B 3/00
Buluş Özeti

Buluş konusu, bir başlık türü olan fes ile ilgili olup, özelliği; hafif, katlanabilir, terletmeyen, esnek, dayanıklı ve benzeri özellikleri sağlayan plastik ve türevi malzemelerden üretilmesi, ayrıca boyut ve püskül seçenekleri sunmasıdır.