22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki yüzey ile ürünü sıkıştıran yekpare askı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07852
Buluş Başlığı İki yüzey ile ürünü sıkıştıran yekpare askı.
Başvuru Sahibi HARUN CAYMAZ
Buluş Sahibi HARUN CAYMAZ
IPC Sınıfı A47G 25/00
Buluş Özeti

Buluş, kanatlardan (130) biri üzerinde, diğer kanada (120) doğru uzanacak şekilde oluşturulan ve en az bir alt kilitleme tırnağı (151) içeren en az bir alt kilit uzantısı (150), ve diğer kanat (120) üzerinde, alt uzantının (150) bulunduğu kanada (130) doğru uzanan ve sıkıştırma sırasında bahsedilen alt uzantıdaki kilitleme tırnağına (151) tutunan en az bir üst kilitleme tırnağı (161) içeren en az bir üst kilit uzantısı (160) ihtiva eden sıkıştırma düzeneğine (140) sahip askı (100) ile ilgilidir.