22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Katlanır üç boyutlu davetiye. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07864
Buluş Başlığı Katlanır üç boyutlu davetiye.
Başvuru Sahibi SEDEF DAVETİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HALUK ÖMER SAKİOĞLU
IPC Sınıfı B42D 15/02
Buluş Özeti

Bu buluş, yılbaşı, bayram, davet ve benzeri durumlarda kişilerin bilgi sahibi olması veya düğün, nikah, nişan vb. Törenlerin duyurulması için kullanılan üç boyutlu ve katlanır davetiye ile ilgili olup, özelliği; sahip olduğu piyaj (1.3) çevresinde hareket edebilen iki adet yüzeye sahip (1.4) dış gövde (1), dış gövdenin (1) sahip olduğu yüzeylerin (1.4) iç kısmına muhtelif sayıdaki çentikler (1.1) ve/veya bantlar (1.2) yardımı ile sabitlenen katlanır bir iç yapıdan (2) meydana gelmesidir.