22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir hijyenik sıvı dispenseri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07867
Buluş Başlığı Bir hijyenik sıvı dispenseri.
Başvuru Sahibi MEDSERVİCE SAĞLIK TURİZM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MURAT EREN
IPC Sınıfı A61M 15/00
Buluş Özeti

Buluş önceki teknik sıvı dispenserlerinin fazla sıvıyı yere akıtma teknik problemini çözmek üzere; bir montaj aparatı (20) alt kısmında (24) yada belirli bir yakınlığında bir hazne sıvı toplama çıkıntısı (26) oluşturulmuştur. Bahsedilen çıkıntı (26) duvara montaj aparatı (20) ile yekpare yapıdadır. Çıkıntı (26) genişliği üretim kolaylığı ve görsellik açısından montaj aparatı (20) ile aynı genişliğe sahip olup çıkıntı uzunluğu dispenser ucu ile dikey olarak aynı hizada yada biraz ileride olacak mesafededir. Böylece dispenserden (10) pompa gücüyle yada yerçekimiyle damlayacak olan fazla sıvı bahsedilen çıkıntı yüzeyinde (26.2) toplanarak yere damlaması engellenmektedir. Bahsedilen sıvı toplama çıkıntısının (26) yüksekliği dispenser ucu ile arasına bir elin kolaylıkla girebileceği mesafededir. Çıkıntı yüzeyinde (26.2) biriken sıvının taşmaması için belirli bir yüksekliğe haiz çıkıntı kenarları (26.1) oluşturulmuştur.