22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sifon bağlantı aksamları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07914
Buluş Başlığı Sifon bağlantı aksamları.
Başvuru Sahibi BAKIMAY BANYO AKSESUARLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÜNAL AYDINER
IPC Sınıfı E03D 11/00
Buluş Özeti

Buluş sifon bağlantı aksamları ile ilgili olup, lavabo ve evyelerde kullanılan sifon montajını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Buluş konusu aksam, mevcut sifonlardan farklı olarak tapa (1), m10 kafa vidası tip 1 (3), m10 kafa vidası o-ringi (4), elips dirsekli kafa (teleskobik kısım) (7), elips ayar contası (8), hortum bağlantılı elips ayarlı dirsek (9) içermektedir.