22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ağaç gövdesine sarılan demonte sulama tankı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07948
Buluş Başlığı Ağaç gövdesine sarılan demonte sulama tankı.
Başvuru Sahibi EBRU TANALP
Buluş Sahibi EBRU TANALP
IPC Sınıfı A01G 25/00
Buluş Özeti

Bu buluş, ağaç gövdesine sarılarak monte edilen, ağaç köküne damla sulama yapan, birden fazla sayıda ve şekilde demonte gövde içeren sulama tankı ile ilgilidir.Ağaç köklerine damla sulama yapmak ve genç gövdeleri dış etkilerden korumak amacı ile iki veya daha fazla parçadan oluşan içi boş silindirik, amorf/şekilsiz veya geometrik şekiller içeren demonte gövdelerin/yapıların ağaç gövdesine monte edilmesi amacı ile geliştirilmiştir.