22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Körüklü perakende satış çantası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07950
Buluş Başlığı Körüklü perakende satış çantası.
Başvuru Sahibi NETPAK AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi ÖZGÜR AVCI
IPC Sınıfı B65D 33/00
Buluş Özeti

Bu buluş, perakende satış sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş, satışı yapılan ürünün ya da ürünlerin tüketici tarafından kolayca taşınabilmesini sağlayan çanta (torba-poşet vb.) ile ilgilidir.