22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Emniyet özellikleri geliştirilmiş ambalaj kapağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07964
Buluş Başlığı Emniyet özellikleri geliştirilmiş ambalaj kapağı.
Başvuru Sahibi AYM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET YAZICI
IPC Sınıfı B65D 43/00
Buluş Özeti

Bu buluş "emniyet özellikleri geliştirilmiş ambalaj kapağı" na ilişkindir. Gıda, madeni yağ, kimyasal gibi ürünlerin, metal ya da plastik gibi malzemelerden mamul kutu, bidon, fıçı gibi ambalaj kaplarının dökme ağızlarına takılarak ve son tüketiciden önce kapağın açılmasının önüne geçmek amacıyla kullanılan çoklu emniyetli kapakla ilgilidir.