22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sandviç tipi bir köşe yalıtım paneli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07984
Buluş Başlığı Sandviç tipi bir köşe yalıtım paneli.
Başvuru Sahibi PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi SERHAT MAŞLAK
IPC Sınıfı E04B 2/00
Buluş Özeti

Bu buluş, inşaat sektöründe; ısı, ses, su, nem ve korozyon yalıtımı için yapıların iç ve dış duvarlarına uygulanan yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan ve yapıların duvar birleşimlerindeki iç ve dış bükey köşe bölgelerinde kesintisiz ve ek parçası kullanılmadan yalıtım yapılabilmesini sağlayan sandviç tipi bir köşe yalıtım paneli ile ilgilidir.