22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Güçlü tutunma sağlayan kolay sökülen kablo kanalı ve kapağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08007
Buluş Başlığı Güçlü tutunma sağlayan kolay sökülen kablo kanalı ve kapağı.
Başvuru Sahibi DLT ELEKTRİK PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi YUSUF DORUK
IPC Sınıfı F16L 5/00
Buluş Özeti

Kablo kanallarının kullanıldığı her yerde kullanılabilen, ön tarafta eğimli geçiş yüzeyi sayesinde kolay montaj özelliği kazanan, kapak takıldığı zaman tırnaklı yapısı sayesinde çarpmalara karşı dirençli olan ve kapak söküleceği zaman kapak üzerinde bulunan açma tutamakları sayesinde kolay açılan kablo kanalı ile ilgili olan bu buluş genel olarak; ana gövde (1), ana gövde (1) üzerinde kapak yerleşme bölümü (1.1), kapak yerleşme bölümünde (1.1) içten dışa doğru eğimli geçiş yüzeyi (1.2), yine kapak yerleşme bölümünün (1.1) devamında tırnak yuvası (1.4), ve bahsedilen tırnak yuvası içinde tırnak dayama (1.4), bahsedilen ana gövdeye eğimli geçiş yüzeyini içe doğru esneterek tırnak yuvasından monte edilen kapak (2), kapak (2) üzerinde kapak tırnağı (2.1), kapak tırnağı (2.1) üzerinde; ana gövde (1) üzerinde bulunan tırnak dayama (1.3) ile uyumlu yapıda tırnak düzlemi (2.3) ve kapak tırnağının (2.1) dış tarafında çıkıntı halinde bulunan açma tutamağından (2.2)oluşmaktadır.