22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mermerit tezgahı üretim kalıplarında yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08028
Buluş Başlığı Mermerit tezgahı üretim kalıplarında yenilik.
Başvuru Sahibi ÇETİN ALİŞOĞLU;YUSUF SOYLU
Buluş Sahibi ÇETİN ALİŞOĞLU;YUSUF SOYLU;YUSUF SOYLU;ÇETİN ALİŞOĞLU
IPC Sınıfı A47B 77/00;A47B 96/00
Buluş Özeti

Buluş, krom-nikel malzemeden mamul kalıp (2) ve bahsedilen kalıbın (2) alt bölgesinde konumlandırılan, bahsedilen kalıbı (2) ısıtan rezistanslar (31) içermesiyle karakterize edilen mermerit tezgah üretim kalıbı yapılanmalarıyla ilgilidir.