22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Poliklorlubifeniller deklorizasyon sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08049
Buluş Başlığı Poliklorlubifeniller deklorizasyon sistemi.
Başvuru Sahibi B.T.S TRAFO BAKIM ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ARİF KAPAN
IPC Sınıfı B01D 24/26
Buluş Özeti

Poliklorlubifeniller deklorizasyon sistemi (poliklorlubifeniller) bileşeninden deklorizasyon sistemi ile arındırılarak trafo ve kapasitör yağlarının tekrar kullanıma sunulmasını sağlayan bir pcb deklorizasyon sistemi (1) ile ilgilidir.