22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir sabitleme plakası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08069
Buluş Başlığı Bir sabitleme plakası.
Başvuru Sahibi BAYRAM ERSON
Buluş Sahibi BAYRAM ERSON
IPC Sınıfı F16B 37/06
Buluş Özeti

Bu buluş, prefabrik kolon ile temeli, döküm kolon veya prefabrik kolonu kaynaklı birleşimlerle meydana getirilen bağlantı parçalarının yerine vidalı bağlantı aparatları kullanılarak birbirine sabitlemeye yarayan, yükün sütun çevresine dağıtılmasını sağlayacak şekilde belirli bölgelere yerleştirilebilen; prefabrik kolonu sabitleyen bir sabitleme plakası ile ilgilidir. Bu buluşun amacı, prefabrik kolonların temele veya yerinde döküm kolona veya prefabrik kolona sabitlenmesini sağlamaktır. Buluşun nihai amacı prefabrik kolon ile temelin, yerinde döküm kolonun veya prefabrik kolonun bağlantıdan sonra yükün sütun çevresine dağıtılmasını sağlayacak şekilde belirli bölgelere yerleştirilebilen sabitleme plakası ile kaynak kullanılmadan montajlanmasıdır.