22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Broşürmatik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08101
Buluş Başlığı Broşürmatik.
Başvuru Sahibi MUSTAFA KUMBASAR
Buluş Sahibi MUSTAFA KUMBASAR
IPC Sınıfı B65C 9/00
Buluş Özeti

Buluşumuz broşürmatik mekanizması olup, özelliği, kağıt asansörünün (1) doldurulup start düğmesine basılmasıyla alınan hareketle broşür yürütme silindirlerinin (5) yardımıyla bir adet broşür (2) alınarak broşür dayanma aparatının (6) olduğu yola sürülüp, broşürün (2), çıkış haznesinden (7) dışarıya ulaştığı an broşür stoplama fotoseli (4) broşür yürütme silindirlerini (5) durdurması, çıkış haznesinde (7) hazır bulunan broşürün yerinden alındığı an yine broşür stoplama fotoselinin (4) vereceği hareketle broşür yürütme silindirleri (5) çalışmasından oluşmasıdır.