22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bağlantı kutusuna sahip pişirici cihaz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/08131
Buluş Başlığı Bağlantı kutusuna sahip pişirici cihaz.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SADIYE GOCER;IHSAN ARSLANTEKIN;YALCIN YAMAN;EROL KARAER;CEMALETTIN KALAYCI
IPC Sınıfı F24C 15/10
Buluş Özeti

Bu buluş, ısıtma işlemini gerçekleştiren bir veya birden fazla sayıda ısıtıcı (7), diğer aksamların üzerine yerleştirildiği tercihen sac malzemeden bir plaka (2) ve bu plakanın (2) üzerini kapatacak şekilde monte edilen, üzerine ısıtılacak eşyaların konulduğu bir bek tablası (6) içeren bir pişirici cihaz (1) ile ilgilidir.